Lambodhara Jaya Gajanana

Lambodhara Jaya Gajanana
Parvathi Nandana Parama Dayaghana
Lambodhara Jaya Gajanana
Bandha Vimochana Bhava Bhaya Bhanjana
Pranava Swaroopa Hey Shiva Nandana
Pahi Prabho Mam Pahi Gajanana

Ganesha Sharanam Parama Pavanam

Ganesha Sharanam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam
Nithya Smaranam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam
Sadguru Charanam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam
Bhava Bhaya Haranam Parama Pavanam Bala Sainam Gajananam