Vitthala Hari Vitthala

Vitthala hari vitthala (4)

Jai jai vitthale hari narayan (2)
Pandurang vitthale hari narayan
Purandar vitthale hari narayan..

|Jai Jai Vittahale|

Hari narayan bhajo narayan
Bhajo narayan shriman narayan
Shriman narayan satya narayan
Satya narayan guru narayan..

|Jai Jai Vittahale|

Hari narayan bhajo narayan
Bhajo narayan shriman narayan
Shriman narayan satya narayan
Satya narayan guru narayan
Guru narayan Sri Sri narayan..

|Jai Jai Vittahale|

 

Vitthalaaa hari vitthalaa….

Advertisements

Kasturi Thilakam Narayanam

Kasturi Thilakam Narayanam
Kamala Nayanam Narayanam
Kasturi Thilakam Narayanam
Guruvayoorpura Narayanam
Kaliyuga Avathaara Narayanam
Govinda Govinda Narayanam (2X)