Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dhaya Maya

Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dhaya Maya

Vibhuthi Sundara Shashanka Shekara

Sai Shankara Dhaya Karo

Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dhaya Maya

Gokula Nandhana Sai Gopala

Raghukula Bhushana Sai Rama

He Madananthaka Dhaya Karo (2)

Advertisements

Guru Hara Guru Hari Guru Brahma 

Guru Hara Guru Hari Guru Brahma
Gurave Sakshaat Parabrahma
Jaya Jaya Jaya Jaya Jagadguru
Jagadidam Akhilam Thava Roopam
Jaya Jaya Jaya Jaya Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva Jagadguru
Jagadguru Bala Sai Guru (3)

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Jaya Deva Priya Deva Sri Bala Saieshwara
Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Jai Jai Jai Karunakara
Jai Jai Jai Akhileshwara
Jai Jai Jai Shirdieshwara
Jai Jai Jai karnooleeshwara