Shanmukha Shanmukha Sai Sundara

Shanmukha Shanmukha Sai Sundara
Shiva Sharavanabhava Om
Guru Sharavanabhava Om
Mangala Gauri Shankara Nandana
Shiva Sharavanabhava Om
Guru Sharavanabhava Om
Karnool Vihaari Pranavakaari
Shiva Sharavanabhava Om
Guru Sharavanabhava Om

Advertisements

Subrahmanyam Subrahmanyam 

Subrahmanyam Subrahmanyam
…Shanmukhanātha Subrahmanyam (2x)
Shiva Shiva Shvia Shiva Subrahmanyam
…Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam
…Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam
Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam
…Guru Sharavanabhava Subrahmanyam
Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam
…Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam