Samba Sadashiva Shambho Sankara

Isha Girisha naresha paresha Mahesha bhileshayabhooshana bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Umaya divyasumangala vigrahayalingitha vamaanga vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

UriKuru mamaajnamanadham durikurume durithambho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Rishivaramanasa hamsa chara chara janana sthithi laya karana bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Anthahkarana vishudhim bhakthim chathwayi sathim pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Karunavarunalaya mayi dasa udhasasthavochitho na hi bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Jaya Kailasa nivasa pramatha ganadhisha bhoosuraarchitha bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Janutha kaja kingkinu jhanuthat shabdhair natasi maha nata bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Dharmasthapana Daksha trayaksha guro Daksha yajna shikshaka bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Balamaarogyam chaayustwadguna ruchithaam chiram pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Bhagawanbharga bhayapaha bhutapathe bhoothibhooshithanga vibho
Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam

Sarva deva sarvothama sarvada durvritha garva harana vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Shad ripu shadoorumi shad vikara hara San mukha Shanmukha janaka vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Sathyam jnanamanantham brahme thye thallakshana lakshitha bho
Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam

Haahaa hoohoo mukha sura gayaka gita padana padya vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Advertisements

Shambo Mahadeva Sadashiva

Shambo Mahadeva Sadashiva, Ambuja Nayana Narayana
Hara Om Hara Om Sadashiva, Hari Om Hari Om Narayana
Vannaga Bhushana Sadashiva, Vannaga Sayana Narayana
Kailasavasa Sadashiva, Vaikuntavasa Narayana
Gowri Sametha Sadashiva, Lakshmi Sametha Narayana
Parvati Ramana Sadashiva, Paapa Vimochana Narayana
Basma Vibushitha Sadashiva, Sreekanda Lepitha Narayana
Anatharakshka Sadashiva, Aabathbandava Narayana
Chinmaya Nanda Sadhashiva, Chinmaya Roopa Narayana
Shambo Mahadeva Sadashiva, Ambuja Nayana Narayana
Ambuja Nayana Narayana

Dam Dam Dam Damaru Bhaje 

Dam Dam Dam Damaru Bhaje

Hare Bole Natha Shiva Shambo Bhaje

Hare Sai Natha Shiva Shambo Bhaje (1)

Ghana Ghana Ghana Ghana Ghanta Bhaje (1)

Ghan Ghan Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Bhaje(1)

Hare Gauri Natha Shiva Shambo Bhaje (1)

Hare Sai Natha Shiva Shambo Bhaje (1)

(Bala) Sai Shiva Shambo Bhaje (2)

Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om

Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om
Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om
Shiva Shiva Hara Hara Haraya Nama Om
Hara Hara Shiva Shiva Shivaya Nama Om
Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva (2X)
Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om
Om Nama Shivaya Shivaya Nama Om
Dhama Dhama Dhama Dhama Dhamaru Bhajey
Dhimi Thaka Dhimi Thaka Mridanga Bhajey
Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva (2X)

Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva

Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva

Shiva Om (3) Namah Shiva  – Lead

Hara Om (3) Namah Shiva  – Follow

Gangadhara Hara Shambho, Gauri Manohar Shambho

Shiva Om (3) Namah Shiva  – Lead

Hara Om (3) Namah Shiva  – Follow

Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva

Shiva Om (3) Namah Shiva  – Lead

Hara Om (3) Namah Shiva  – Follow

Nandi Vahana Shambho, Natana Manohar Shambho

Shiva Om (3) Namah Shiva  – Lead

Hara Om (3) Namah Shiva  – Follow

Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva

Shiva Om (3) Namah Shiva  – Lead

Hara Om (3) Namah Shiva  – Follow

Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva

Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva

Shiva Shambho Mahadeva (5)