Bala Sai Nama Mala

OM SRI BALA SAI RAM
SRI GURUBHYO NAMAH
VIGHNA PATAYE NAMAH
AVIGHNAM ASTU
TRI LOKYA CAITANYA MAYA TRI-SAKTE
VISVASYA DHARTA BHAVADAJNYA YAIVA
PRATAH SAMUTHAYA TAVA PRIYARDHAM
SAMSARA YATRA MANU VARTAYAMI |
SAMSARA YATRA MANUVARTA MANAM
TWADAJNAYA SANKARA ! DEVA DEVA |
SPARDHA TIRASKARA KALI PRAMADA
BHAYANI MAM MABHI BHAVANTU SAYIH ||
ACATUR VADANADO BRAHMA
DWIBAHUR APARO HARIH |
APHALA LOCHANAH SAMBHUH
BHAGAWAN BALA-SAYINAH ||

BALA SAYI NAMA – TRISATI

AIM BALASAIYISHA VIDMAHE

KLEEM SHAKTHI RUPAYA DHIMAHI
SOUH TANNAH SARVA PRACHODAYADH

 

1. AIM HRIM SRIM OM NAMAH TRIPURA SUNDARAYA NAMAH PADUKAM PUJAYAMI
2. OM HRIDAYA DEVAYA NAMAH
3. OM SIRO DEVAYA NAMAH
4. OM SIKHA DEVAYA NAMAH
5. OM KAVACA DEVAYA NAMAH
6. OM NETRA DEVAYA NAMAH
7. OM ASTRA DEVAYA NAMAH
8. OM KAMESWARAYA NAMAH
9. OM BHAGA MALINE NAMAH
10. OM NITYA KLINNAYA NAMAH
11. OM BHERUNDAYA NAMAH
12. OM VANHI VASINE NAMAH
13. OM MAHA VAJRESWARAYA NAMAH
14. OM SIVA DUTAYA NAMAH
15. OM TWARITAYA NAMAH
16. OM KULA SUNDARAYA NAMAH
17. OM NITYAYA NAMAH
18. OM NILA PATAKAYA NAMAH
19. OM VIJAYAYA NAMAH
20. OM SARVA MANGALAYA NAMAH
21. OM JWALA MALINE NAMAH
22. OM CITRAYA NAMAH
23. OM MAHA NITYAYA NAMAH
24. OM DAKSHINA MURTAYE NAMAH
25. OM NARAYANA-NANDAYA NAMAH
26. OM BRAHMA-NANDAYA NAMAH
27. OM NARADA-NANDAYA NAMAH
28. OM BRIHAT SENA-NANDAYA NAMAH
29. OM INDRA-NANDAYA NAMAH
30. OM CIKLITA-NANDAYA NAMAH
31. OM SANAKA-NANDAYA NAMAH
32. OM SANANDA-NANANDAYA NAMAH
33. OM SANATANA-NANDAYA NAMAH
34. OM SANAT KUMARA-NANDAYA NAMAH
35. OM SANAT SUJATA-NANDAYA NAMAH
36. OM KASYAPA-NANDAYA NAMAH
37. OM ATRYA-NANDAYA NAMAH
38. OM BHARADWAJA-NANDAYA NAMAH
39. OM VISWAMITRA-NANDAYA NAMAH
40. OM GAUTAMA-NANDAYA NAMAH
41. OM JAMADAJNYA-NANDAYA NAMAH
42. OM VASISTA-NANDAYA NAMAH
43. OM SAKTYA-NANDAYA NAMAH
44. OM PARASARA-NANDAYA NAMAH
45. OM VEDA VYASA-NANDAYA NAMAH
46. OM PYLA-NANDAYA NAMAH
47. OM VYSAMPAYANA-NANDAYA NAMAH
48. OM JAIMINYA-NANDAYA NAMAH
49. OM SUMANTVA-NANDAYA NAMAH
50. OM SRI SUKA-NANDAYA NAMAH
51. OM SRI SANKARA BHAGWAD PADA-NANDAYA NAMAH
52. OM SRI BALA SAYI NADHAYA NAMAH
53. OM ANIMA SIDDHAYE NAMAH
54. OM LAGHIMA SIDDHAYE NAMAH
55. OM MAHIMA SIDDHAYE NAMAH
56. OM ISITWA SIDDHAYE NAMAH
57. OM VASITWA SIDDHAYE NAMAH
58. OM PRAKAMYA SIDDHAYE NAMAH
59. OM BHUKTI SIDDHAYE NAMAH
60. OM ICCHA SIDDHAYE NAMAH
61. OM PRAPTI SIDDHAYE NAMAH
62. OM SARWA KAMA SIDDHAYE NAMAH
63. OM BRAHMAYA NAMAH
64. OM MAHESWARAYA NAMAH
65. OM KAUMARAYA NAMAH
66. OM VAISHNAVAYA NAMAH
67. OM VARAHAYA NAMAH
68. OM MAHENDRAYA NAMAH
69. OM CHAMUNDAYA NAMAH
70. OM MAHALAKSHMYAI NAMAH
71. OM SARVA SANKSHOBHINE NAMAH
72. OM SARVA VIDRAVINE NAMAH
73. OM SARVA-KARSHINE NAMAH
74. OM SARVA VASANKARAYA NAMAH
75. OM SARVONMADINE NAMAH
76. OM SARVA MAHANKUSAYA NAMAH
77. OM SARVA KHECARAYA NAMAH
78. OM SARVA BIJAYA NAMAH
79. OM SARVA YONAYE NAMAH
80. OM SARVA TRIKHANDAYA NAMAH
81. OM THRAI LOKYA MOHANA CAKRA SWAMINE NAMAH
82. OM PRAKATA YOGINE NAMAH
83. OM KAMA-KARSHANAYA NAMAH
84. OM BHUDYA-KARSHANAYA NAMAH
85. OM AHAMKARA-KARSHANAYA NAMAH
86. OM SABDA-KARSHANAYA NAMAH
87. OM SPARSA-KARSHANAYA NAMAH
88. OM RUPA KARSHANAYA NAMAH
89. OM RASA-KARSHANAYA NAMAH
90. OM GANDHA-KARSHANAYA NAMAH
91. OM CITTA-KARSHANAYA NAMAH
92. OM DHAIRYA-KARSHANAYA NAMAH
93. OM SMRITYA-KARSHANAYA NAMAH
94. OM NAMA-KARSHANAYA NAMAH
95. OM BIJA-KARSHANAYA NAMAH
96. OM ATMA-KARSHANAYA NAMAH
97. OM AMRITA-KARSHANAYA NAMAH
98. OM SARIRA-KARSHANAYA NAMAH
99. OM SARVASA PARIPURAKA CAKRA SWAMINE NAMAH
100. OM GUPTA YOGINE NAMAH
101. OM ANANGA KUSUMAYA NAMAH
102. OM ANANGA MEKHALAYA NAMAH
103. OM ANANGA MADANAYA NAMAH
104. OM ANANGA MADANA-TURAYA NAMAH
105. OM ANANGA REKHAYA NAMAH
106. OM ANANGA VEGINE NAMAH
107. OM ANANGA-NKUSAYA NAMAH
108. OM ANANGA MALINE NAMAH
109. OM SARVA SAMKSHOBHANA CAKRA SWAMINE NAMAH
110. OM GUPTA TARA YOGINE NAMAH
111. OM SARVA SANKSHOBHINE NAMAH
112. OM SARVA VIDRAVINE NAMAH
113. OM SARVA-KARSHINE NAMAH
114. OM SARVA-HLADINE NAMAH
115. OM SARVA SAMMOHINE NAMAH
116. OM SARVA STHAMBHINE NAMAH
117. OM SARVA JRIMBHINE NAMAH
118. OM SARVA VASANKA-RAYA NAMAH
119. OM SARVA RANJINE NAMAH
120. OM SARVON-MADINE NAMAH
121. OM SARVARDHA SADHINE NAMAH
122. OM SARVA SAMPATTI PURANAYA NAMAH
123. OM SARVA MANTRA MAYAYA NAMAH
124. OM SARVA DWANDWA KSHAYAM-KARAYA NAMAH
125. OM SARVA SOUBHAGYA DAYAKA CAKRA SWAMINE NAMAH
126. OM SAMPRADAYA YOGINE NAMAH
127. OM SARVA SIDDHI-PRADAYA NAMAH
128. OM SARVA SAMPAT PRADAYA NAMAH
129. OM SARVA PRIYANKA-RAYA NAMAH
130. OM SARVA MANGALA KARINE NAMAH
131. OM SARVA KAMA PRADAYA NAMAH
132. OM SARVA DUHKHA VIMOCANE NAMAH
133. OM SARVA MRITYU PRASAMANAYA NAMAH
134. OM SARVA VIGHNA NIVARINE NAMAH
135. OM SARVANGA SUNDARAYA NAMAH
136. OM SARVA SOUBHAGYA DAYINE NAMAH
137. OM SARVARDHA SADHAKA CAKRA SWAMINE NAMAH
138. OM KULOTHIRNA YOGINE NAMAH
139. OM SARVA-JNAYA NAMAH
140. OM SARVA SAKTHAYE NAMAH
141. OM SARVAISWARYA PRADAYA NAMAH
142. OM SARVA JNANA MAYAYA NAMAH
143. OM SARVA VYADHI VINASINE NAMAH
144. OM SARVA-DHARA SWARUPAYA NAMAH
145. OM SARVA PAPA HARAYA NAMAH
146. OM SARVANANDA MAYAYA NAMAH
147. OM SARVA RAKSHA SWARUPAYA NAMAH
148. OM SARVEPSITA PRADAYA NAMAH
149. OM SARVA RAKSHAKARA CAKRA SWAMINE NAMAH
150. OM NIGARBHA YOGINE NAMAH
151. OM VASINE NAMAH
152. OM KAMESWARAYA NAMAH
153. OM MODINE NAMAH
154. OM VIMALAYA NAMAH
155. OM ARUNAYA NAMAH
156. OM JAYINE NAMAH
157. OM SARVESWA-RAYA NAMAH
158. OM KOULINE NAMAH
159. OM SARVA ROGA HARA CAKRA SWAMINE NAMAH
160. OM RAHASYA YOGINE NAMAH
161. OM BANINE NAMAH
162. OM CAPINE NAMAH
163. OM PASINE NAMAH
164. OM ANKUSINE NAMAH
165. OM MAHA KAMESWA-RAYA NAMAH
166. OM MAHA VAJRESWA-RAYA NAMAH
167. OM MAHA BHAGA MALINE NAMAH
168. OM MAHA SRI SUNDARAYA NAMAH
169. OM SARVA SIDDHI-PRADA CAKRA SWAMINE NAMAH
170. OM ATI RAHASYA YOGINE NAMAH
171. OM SRI SRI MAHA BHATTARA-KAYA NAMAH
172. OM SARVA-NANDAMAYA CAKRA SWAMINE NAMAH
173. OM PARA-PARA RAHASYA YOGINE NAMAH
174. OM TRIPU-RAYA NAMAH
175. OM TRIPURE-SAYA NAMAH
176. OM TRIPURA SUNDARAYA NAMAH
177. OM TRIPURA VASINE NAMAH
178. OM TRIPURA-SRIYE NAMAH
179. OM TRIPURA MALINE NAMAH
180. OM TRIPURA-SIDDHAYA NAMAH
181. OM TRIPURAM-BAYA NAMAH
182. OM MAHA TRIPURA SUNDARAYA NAMAH
183. OM MAHA MAHESWARAYA NAMAH
184. OM MAHA MAHA RAJAYA NAMAH
185. OM MAHA MAHA SAKTAYE NAMAH
186. OM MAHA MAHA GUPTAYA NAMAH
187. OM MAHA MAHA JNYAPTAYA NAMAH
188. OM MAHA MAHA NANDAYA NAMAH
189. OM MAHA MAHA SPANDAYA NAMAH
190. OM MAHA MAHA-SAYAYA NAMAH
191. OM MAHA MAHA SRI CAKRA NAGARA SAMRAJYAYA NAMAH
192. OM NAMASTE TRIH SWAHA SRIM HRIM AIM
193. OM OM-KARA RUPAYA NAMAH
194. OM BHAGAVATE BALA SAYI BABAYA NAMAH
195. OM TUNGA-BHADRA TIRA NIVA-SAYA NAMAH
196. OM ARUNA-RUNA DUKULAMBARA DHARAYA NAMAH
197. OM SUNDARA SURUCIRA KESA KALAPA-LANKRITA
SIR- SHAYA NAMAH
198. OM BHAKTA JANA KALPA DRUMAYA NAMAH
199. OM APRAKRITA DIVYA MANGALA VIGRAHAYA NAMAH
200. OM DAYARDRA CITTAYA NAMAH
201. OM KARUNA PURITA KAMALA LOCA-NAYA NAMAH
202. OM MANDA-SMITA SPURITA MUGDHA MUKHA-RAVINDAYA NAMAH
203. OM LILA MANUSHA VESHA DHARAYA NAMAH
204. OM MADHURA MANJULA BHASHA PRAVINAYA NAMAH
205. OM SAHITYA POSHA-KAYA NAMAH
206. OM SANGITA SAHITYA NRITYA VISARA-DAYA NAMAH
207. OM ACINTYA MAHIMO-PETAYA NAMAH
208. OM SAMARTHA SAD-GURU PARA BRAHMANE NAMAH
209. OM AYU-RAROGYA SAKALAISWARYA PRADAYA NAMAH
210. OM SIDDHA SANKALPAYA NAMAH
211. OM SAN-MARGA STHAPANA VRATA NISTA GARISTAYA NAMAH
212. OM ASRITA VATSALAYA NAMAH
213. OM VANDHYA DOSHA NIRMULANA SAMARDHAYA NAMAH
214. OM SAT SANTANA SOUBHAGYA SUBHA PHALA PRADATRE NAMAH
215. OM BRAHMA TEJO VIRAJI-TAYA NAMAH
216. OM ARTA TRANA PARAYA-NAYA NAMAH
217. OM SACHIDA-NANDA LAHARI LILA VIHARA MARA-LAYA NAMAH
218. OM BUDDHI MATAM VARISTAYA NAMAH
219. OM JARA MARANA RAHITAYA NAMAH
220. OM SATYA DHARMA PARAYA-NAYA NAMAH
221. OM GANANIYA PAVITRA CARITA-MRITA SAGARAYA NAMAH
222. OM DINA SANTAPA TIMIRA BHASKA-RAYA NAMAH
223. OM BHAKTA SUKHAPRADA APARA SANKARAYA NAMAH
224. OM JAGAD GURAVE NAMAH
225. OM TRIKALA JNANA SAMPANNAYA NAMAH
226. OM SARVA ROGA NIVARANA DHANVAN-TARAYE NAMAH
227. OM SAPTA KOTI MAHA MANTRA MARMAJNAYA NAMAH
228. OM TRIGUNA-TITAYA NAMAH
229. OM JAGADADHI -NETRE NAMAH.
230. OM BHUKTI MUKTI MARGA DARSA-KAYA NAMAH
231. OM SATYA SANKALPAYA NAMAH
232. OM AVADHUTAYA NAMAH
233. OM LOKOTTARA GUNANVITAYA NAMAH
234. OM ASKALITA BRAHMA-CARYA VRATA NISTAYA NAMAH
235. OM SIVA SAKTI SWARUPAYA NAMAH
236. OM PUJYA PADARA-VINDAYA NAMAH
237. OM RINA TRAYA VIMOCA-NAYA NAMAH
238. OM BHOGA MOKSHA PRADAYA NAMAH
239. OM ANEKADBHUTA DARSANAYA NAMAH
240. OM BHAKTA SAMGHA PRATISTAPA-KAYA NAMAH
241. OM MAHA YOGISWARAYA NAMAH
242. OM NIGRAHA-NUGRAHA SAMARDHAYA NAMAH
243. OM LOKAIKA PRAPUJYAYA NAMAH
244. OM VEDA VEDANGA MARMAJNAYA NAMAH
245. OM BHASMO-DHULITA DEHAYA NAMAH
246. OM TRIMURTI SWARUPAYA NAMAH
247. OM ASTHA MURTAYE NAMAH
248. OM AJNANA TIMIRA CANDA MARTANDAYA NAMAH
249. OM SAMSARA SAGARA SAMUTTARA-NAIKA SETAVE NAMAH
250. OM SARVA BHUTA HITAYA NAMAH
251. OM GRIHA CHIDRA NIVARAKAYA NAMAH
252. OM SISTA JANA PARI-PALAKAYA NAMAH
253. OM PATITA PAVANAYA NAMAH
254. OM DHARMA SAMSTHAPANA-CARYAYA NAMAH
255. OM NAMAH-SIVAYA GURAVE NAMAH
256. OM NADA BINDU KALA-TITAYA NAMAH
257. OM BHAKTA JANA HRIDAYA SARA-SSARA-SIRUHAYA NAMAH
258. OM BHAKTA SULABHA PRASANNAYA NAMAH
259. OM SANKATA HARAYA NAMAH
260. OM SARVA SAKSHINE NAMAH
261. OM NITYA VAIBHA-VAYA NAMAH
262. OM KALI KALMASHA NASAKAYA NAMAH
263. OM SAKALA PURUSHARDHA PRADANA NIPUNAYA NAMAH
264. OM YOGI HRI-DHYANA GAMYAYA NAMAH
265. OM KALA BHITI-HARAYA NAMAH
266. OM ALAUKIKA SAKTI SAMUPETAYA NAMAH
267. OM SARVA MATA SAMMATAYA NAMAH
268. OM DINA JANA PARI-POSHAKAYA NAMAH
269. OM VAIDIKA DHARMA SAMSTHAPANA DIKSHA BADDHA KAMKANAYA NAHAH
270. OM DESIKA-CARYA VARYAYA NAMAH
271. OM ANADHA-NADHA SRI SAYI NATHAYA NAMAH
272. OM SUVRISTI PRADANA RISHYA-SRINGAYA NAMAH
273. OM VAMDARU JANA SAMDOHA VIRAJITA DIVYA SRI SUNDARA PADARA
– VINDAYA NAMAH
274. OM DURITA DURGATI DUHKHA PAPARANYA SANGHATA
JATA-VEDASE NAMAH
275. OM BHAVI SUBHATISAYA PHALA PRADANA HAMSA VAHANAYA NAMAH
276. OM BHAKTI JNANA VAIRAJNYA TATVA MUKTI SUBODHAKAYA NAMAH
277. OM SAKALA MATA PARAMARTHA PRABHODHA-KAYA NAMAH
278. OM LOKA RAKSHA PARAYANAYA NAMAH
279. OM BHAVA BANDHA VIMOCANAYA NAMAH
280. OM ASRITA PARI JATA DRUMAYA NAMAH
281. OM BHASMA-VIDBHAVA HASTHAYA NAMAH
282. OM APAT BANDHA-VAYA NAMAH
283. OM ASHTA AISWARYA PRADATRE NAMAH
284. OM SAKALA VIDYA PRADATRE NAMAH
285. OM IPSITA-ARDHA CINTA-MANAYE NAMAH
286. OM SARVA-BHISTA PRADA KAMA DHENAVE NAMAH
287. OM NIJA PADASRITA KALPA BHURUHAYA NAMAH
288. OM SARVA KLESA NIRMULANA PATUTARA SAKTI SAMUPETAYA NAMAH
289. OM PUMRUPA BALA TRIPURA SUNDARAYAI NAMAH
290. OM NIGAMANTA SANCARINE NAMAH
291. OM CATUH SASTI KALA PRA-PURNAYA NAMAH
292. OM ANIMA-DYASTA SIDDHI MAHIMO-PETAYA NAMAH
293. OM MERU NAGADHARA GAMBHI-RAYA NAMAH
294. OM ADI VYADHI BHAVA BHANJANAYA NAMAH
295. OM AVANG-MANASA GOCARA NIJA TATWAYA NAMAH
296. OM MANTRA MAYA VAPUSHE NAMAH
297. OM MADHURA VAGVILASA VAIBHAVAYA NAMAH
298. OM PANCHA KOSA VYATI-RIKTAYA NAMAH
299. OM SATYA SIVA SUNDARA RUPAYA NAMAH
300. OM NAMO BHAGAWATE BALA SAYI BABAYA

APARADHA STAVAH:

VIBUDHA JANA VIBHAVITAM
TRIVIDHA TAPA NASANAM |
BHAJE BALA-RUPINAM
CANDRA KALA SAMUJWALAM ||


PRANATA LOKA CANDANAM
PARAMA VYOMA RUPINAM |
DIVYA GUNA VIBHASURAM
BHAJE BALA SAYINAM ||


SAKALA VEDA SANNUTAM
MAHANANDA MEDURAM |
NIKHILA LOKA SAMSTUTAM
NAUMI BALA SAYINAM ||


SADHU SUJANA PRINANAM
SAKTI SAKTA RUPINAM |
NIKHILA PAPA GANJANAM
STHOUMI BALA SAYINAM ||


EKAM SASTRAM BALA SAYISA GITAM
EKO DEVO BALA SAYISA EVA |
EKO MANTRO BALA SAYISA NAMA
KARMAPYEKAM BALA SAYISA SEVA ||


APARADHA SAHASRANI
KRIYANTE AHARNISAM MAYA |
PUTRO ( PUTRI ) YA MITI MAM MATVA
KSHAMASVA PARAMESWARA ||


ANYADHA SARANAM NASTI
TWAMEVA SARANAM MAMA |
TASMAT KARUNYA BHAVENA
KSHAMASVA PARAMESWARA ||


MANTRA HINAM KRIYA HINAM
BHAKTI HINAM SAYISWARA |
YAT PUJITAM MAYA DEVA
PARI PURNAM TADASTUTE ||


YAD-AKSHARA PADA BHRASHTAM
MATRA HINAMTU YAD-BHAVET |
TAT SARVAM KSHAMYATAM SAYI
PRASIDA PARAMESWARA ||


GATAM PAPAM GATAM DUHKHAM
GATAM DARIDRYA MEVACHA |
AGATA SUKHA SAMPATTIH
PUNYACCHA TAVA DARSANAT ||


NAMA MALA MIDAM DIVYAM
YAH PATET BHAKTI BHAVATAH |
SAYISWARA PRASADENA
LABHETOBHAYA VAIBHAVAM ||

KARUNA SAKTI KALLOLA
KALANA KALITATMANE |
PARANUGRAHA RUPAYA
Bala Sai KUSUMANJALIH ||

ANUTTARA MAHASAMVIT
ANUBHUTI KALATMANE |
GURU GANDHA GUNADHYAYA
Bala Sai KUSUMANJALIH ||

NIJA STUTI NAMASKARA
NIRASTA DURAHAMKRITE |
SAVAGAMA RAHASYAYA
Bala Sai KUSUMANJALIH ||

ITI SARVAM SRI BALASAYISWARA ARPANAM ASTU ||

Advertisements