Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dhaya Maya

Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dhaya Maya

Vibhuthi Sundara Shashanka Shekara

Sai Shankara Dhaya Karo

Guru Deva Jaya Deva Sai Deva Dhaya Maya

Gokula Nandhana Sai Gopala

Raghukula Bhushana Sai Rama

He Madananthaka Dhaya Karo (2)

Advertisements

Guru Hara Guru Hari Guru Brahma 

Guru Hara Guru Hari Guru Brahma
Gurave Sakshaat Parabrahma
Jaya Jaya Jaya Jaya Jagadguru
Jagadidam Akhilam Thava Roopam
Jaya Jaya Jaya Jaya Hara Hara Hara Hara Shiva Shiva Shiva Shiva Jagadguru
Jagadguru Bala Sai Guru (3)

Ganapriye Sai Karunamayi

Ganapriye Sai Karunamayi
Kadambari Amba Karthyayini (Ganapriye …)
Hara Vallabhe Sukha Dayini
Omkara Roopini Narayini
Bhuvaneshwari Amba Jaganmohini
Sri Chakra Vaasini Sayeeshwari

Gopala Radha Lola

Gopala Radha Lola
(Jaya) Murali Lola Nandalala
Gopala Radha Lola
Keshava Madhava Janardhana
Vanamala Brindavana Bala
 (Jaya) Murali Lola Nandalala
Anand Mohan Niranjana (2)
Vanamala Brindavana Bala (2)
(Jaya) Murali Lola Nandalala
Gopala Radha Lola
(Jaya) Murali Lola Nandalala
Gopala Radha Lola
Keshava Madhava Janardhana
Vanamala Brindavana Bala
(Jaya) Murali Lola Nandalala
Gopala Radha Lola
(Jaya) Murali Lola Nandalala
Gopala Radha Lola
Gopala Radha Lola
(Jaya) Murali Lola Nandalala
Gopala Radha Lola

 

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo

Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Jaya Deva Priya Deva Sri Bala Saieshwara
Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Jai Jai Jai Karunakara
Jai Jai Jai Akhileshwara
Jai Jai Jai Shirdieshwara
Jai Jai Jai karnooleeshwara