Samba Sadashiva Shambho Sankara

Isha Girisha naresha paresha Mahesha bhileshayabhooshana bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Umaya divyasumangala vigrahayalingitha vamaanga vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

UriKuru mamaajnamanadham durikurume durithambho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Rishivaramanasa hamsa chara chara janana sthithi laya karana bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Anthahkarana vishudhim bhakthim chathwayi sathim pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Karunavarunalaya mayi dasa udhasasthavochitho na hi bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Jaya Kailasa nivasa pramatha ganadhisha bhoosuraarchitha bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Janutha kaja kingkinu jhanuthat shabdhair natasi maha nata bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Dharmasthapana Daksha trayaksha guro Daksha yajna shikshaka bho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Balamaarogyam chaayustwadguna ruchithaam chiram pradehi vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Bhagawanbharga bhayapaha bhutapathe bhoothibhooshithanga vibho
Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam

Sarva deva sarvothama sarvada durvritha garva harana vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Shad ripu shadoorumi shad vikara hara San mukha Shanmukha janaka vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Sathyam jnanamanantham brahme thye thallakshana lakshitha bho
Samba Sadashiva Shambho Shankara sharanam may thava charanayugam

Haahaa hoohoo mukha sura gayaka gita padana padya vibho
Samba Sadashiva Shambho Sankara sharanam may thava charanayugam

Advertisements

Shambo Mahadeva Sadashiva

Shambo Mahadeva Sadashiva, Ambuja Nayana Narayana
Hara Om Hara Om Sadashiva, Hari Om Hari Om Narayana
Vannaga Bhushana Sadashiva, Vannaga Sayana Narayana
Kailasavasa Sadashiva, Vaikuntavasa Narayana
Gowri Sametha Sadashiva, Lakshmi Sametha Narayana
Parvati Ramana Sadashiva, Paapa Vimochana Narayana
Basma Vibushitha Sadashiva, Sreekanda Lepitha Narayana
Anatharakshka Sadashiva, Aabathbandava Narayana
Chinmaya Nanda Sadhashiva, Chinmaya Roopa Narayana
Shambo Mahadeva Sadashiva, Ambuja Nayana Narayana
Ambuja Nayana Narayana

Sri Ramachandra Jaya Ramachandra

Sri Ramachandra Jaya Ramachandra
Raghuveera Ranadheera Raghukula Rama [ Sri Ramachandra … ]
Dasharatha Nandana Dayabhi Rama
Danava Bhanjana Kodanda Rama
Kalyana Rama Kamaneeya Rama [ Raghuveera ]

Sai Prem Dey Shanti Dey Ananda Dey

Sai Prem Dey Shanti Dey Ananda Dey Baba Prem Dey

Tum Ho Baba Dayaa Key Sagar

Tum Ho Guna Mandir Natanagara

Aadi Anantha Hey Sathya Sanathana

Alekha Niranjana Sai Janaardhana

Satchidaananda Prabho Dayaa Karo

 

Sai Nama Bolo Govinda Nama Bolo

Sai Nama Bolo Govinda Nama Bolo

Mahadeva Bolo Jai Panduranga Bolo

Sai Nama Bolo Govinda Nama Bolo

Ram Krishna Bolo Jai Buddha Sai Bolo

Zorastra Mahaveera Yesu Sai Bolo

Allah Sai Bolo Maula Sai Bolo (2)

Prema Sai Shanthi Dayi Bala Sai Bolo

Govinda Bolo Gopala Bolo (5)

Prema Sai Shanthi Dayi Bala Sai Bolo….